Search form

Ɨtaikena Peba 27:34

34Sɨ onggɨt paemb kon wen ugoinyɨn diyam awowɨm. Ɨ ɨngkaim wɨn danda okasya yilo wɨmenam. Wa wɨngɨrɨnd makwa ɨta yɨpa rɨgat negɨr okas, ɨ dɨde makwa ɨta ngai yɨpa mopngɨi b'etɨdamkis dem.”