Search form

Ɨtaikena Peba 27:4

4Ɨ ɨngkek ket sɨn yiwatonda, ɨ gɨga nya wuwond, ajɨ rɨb re sowa wɨpwɨp na yikenonj. Sɨ onggɨt penaemb sɨn ket Kipriyo ailan bargubo gatab wa gɨga yengendonda dɨde onggɨt ailan yɨuyɨu wuwond.