Search form

Ɨtaikena Peba 27:40

40Sɨ ton ket angka kai etrekto, ɨ erarto ɨsendam sɨpa wa. Ɨ odenata kwa kibind ɨjobɨki kai yɨtreko gɨga b'obogɨl wɨp iyenam de onggɨt grogot wa. Ɨ ket awa pumb wa yurowato nokɨm da ɨdenat rɨbɨt gɨga wɨp omɨny wɨp wa menonɨm de sɨpa yuru wa.