Search form

Ɨtaikena Peba 27:41

41Ajɨ re ket wuwond, gɨga ket b'ɨkonj koipo kumbɨnd, ɨ ket ena b'agnatonj. Sɨ gɨga sokak re kea danda kɨma b'ɨmlonj sɨpa ɨnyɨnyɨnd, dɨde makwa mumamuma awonj. Ajɨ kibi tab re kea ukoi danda wurop ɨsambɨka yiyeno.