Search form

Ɨtaikena Peba 27:43

43Ajɨ andred (100) Roma geja rɨga mopyam Yuliyo singi awonj da Pol yilo ɨbɨm. Sɨ ton kea agokinonj geja rɨgaina singi. Ɨ ton ket engainonj rɨga yepiya re aendaaenda wumɨr wekenonj da, “Wɨn naska tunykurindam menonɨm de gɨl wa.”