Search form

Ɨtaikena Peba 27:44

44Ɨ daka ton ket engainonj komb rɨga yepiya re maka wumɨr wekenonj aendena da, “Wɨn temjindam timba o nɨnda gasa gɨga kumb ke, ɨ onggɨt kumb nasim aulaul tuwenyɨt de gɨl wa!” Sɨ odede nya kenaemb komkesa rɨga gɨl wa aukɨto dɨde ket yilo yokato.