Search form

Ɨtaikena Peba 27:7

7Ɨ gɨga re musɨk na yikenonj jogjog bibɨr kɨma dɨde ukoi bebɨg kɨma, ngɨrpu opendonj de Nido tungg wus wa, nokɨp rɨb re ma sobijog na yikenonj. Ɨ ɨngkek ket rɨbɨt sowa nya yɨdokonj dɨmdɨm menonɨm. Sɨ sɨn gɨga so yengendenonda Krit ailan gatab wa, ɨ wuwond Salmone taun wus nata.