Search form

Ɨtaikena Peba 27:8

8Ɨ sɨn ukoi bebɨg kɨma Krete ailan yɨuyɨu wuwond, ngɨrpu opektondam yɨpa tungg wa, nyɨ yogenayo da, “Otomanti Grogot” rɨna re Lasaya taun wusɨnd yɨbnonj.