Search form

Ɨtaikena Peba 27:9

9Ɨ re sɨn tuwond, sɨn kea jogjog bibɨr ɨskoka teitondam, dɨde wɨn re kea Ju rɨga waina owou uwabɨka bibɨr b'undwatonj. Sɨ sowa menonɨm re bebɨgjog wɨn na yokatonj. Sɨ onggɨt penaemb Pol towa pɨlwa b'ugowa yɨt yoramitonj da,