Search form

Ɨtaikena Peba 28:10-11

10-11Ɨ re sɨn nowa mobi kɨma wekenond onggɨt ailanɨnd, ailan rɨgap sɨn ma sobijog na ɨsnawa niyento komkesa mɨle ke. Onggɨt kak ke sɨn ket yɨpa Aleksandrea ke gɨga yokatonda rɨna re gɨbɨl wɨn yowamonj onggɨt ailanɨnd. Ɨ onggɨt gɨga wɨp ke nyɨ ɨrɨki yɨbnonj re Aleksandrea rɨga waina damdam god ma nyɨ na da, ‘Diyoskuros’. Ɨ re sɨn b'angonjentondam gɨga nya menonɨm, onggɨt ailan rɨgap sowanɨm ingaenam gasa oramka eyento gɨga wa. Ɨ sɨn ket Malta ailan ke yiwatonda.

Polɨmna Openda Roma wa

12Ɨ gɨga opendonj Sirakusa taun wa, ɨ demb de nowa bibɨr kɨma wekenond.