Search form

Ɨtaikena Peba 28:14

14Ɨ ademb de sɨn nɨnda gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar adarkɨtondam. Ɨ ton ket sɨn nɨngaukɨto ton kɨma yɨpa sande owamam. Ɨ ɨngkenaemb ket sɨn gɨl nya wuwond Roma taun wa.