Search form

Ɨtaikena Peba 28:16

16Ɨ re sɨn Roma wa opektondam, Polɨmna yɨr ɨpka mopyamɨt yingawonj tinta wɨmenam yɨpa metɨnd yɨpa ti yɨr ɨtena geja rɨga kɨma.