Search form

Ɨtaikena Peba 28:17

Pol God ma Yɨt Pɨtapɨta Yomnonj Roma Taunɨnd

17Ɨ nowa bibɨr kak ke, Pol ket Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨga ara emokinonj b'eomam. Ɨ re ton b'eomkurto, ton ket ten amninonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon re makwa nangga negɨr na yomnɨkond mera Ju rɨga wa pɨlɨnd, o mera b'uwar waina get ke mɨlem pɨlɨnd. Ajɨ Ju rɨgap ken yɨmɨnd nokato Yerusalem taunɨnd, dɨde ket noramito de Roma gabmani rɨgaina yɨm kumb wa.