Search form

Ɨtaikena Peba 28:18

18Ɨ re Roma gabmani rɨgap ken nɨsagɨko, ton makwa nangga ujɨm rɨl na yodaro kor pɨlɨnd. Sɨ onggɨt penaemb ton singi aukɨto ken opendam.