Search form

Ɨtaikena Peba 28:19

19Ajɨ Ju rɨgap yɨwaineno kor openda gatab. Sɨ kor makwa nangga yɨt na opulitam rɨrɨr awonj, ajɨ ɨna kor yɨpaina nya nɨbnawonj koina kot iyoyɨm de Roma mopyam king Kaisam pɨlwa. Ɨtemb koina singi re ma nok mana da koinajog Ju yɨtam rɨga iyoyɨm de onggɨt kot wa.