Search form

Ɨtaikena Peba 28:2

2Ɨ onggɨt ailan tunggyam rɨgap ma sobijog na kear nomnento, dɨde sɨn komkesa simesime nomnento. Dɨde ket wul atankɨto sowanɨm gɨbɨl b'ɨrnam, nokɨp onggɨt bibɨrɨnd piro yikenonj re gɨbɨl kɨma na.