Search form

Ɨtaikena Peba 28:20

20Sɨ onggɨt rɨl paemb kon wen ara emokinyɨn yɨr ongongɨm dɨde yɨt omnenam. Kon yokatenyɨn re Ju rɨga waina warɨm b'ogɨl ɨsma e da Keriso opima rɨga wa yɨrkokar takainy dem. Ɨ kon pɨtapɨta amneninyɨn da kemb onggɨtyam warɨm b'ogɨl ɨsma rɨrɨrkɨp awonj. Sɨ onggɨt paemb kon yu ɨjobɨki nɨbnyɨn.”