Search form

Ɨtaikena Peba 28:23

23Sɨ ton yɨpa bibɨr yobagendo Polɨmna yɨt utkundam. Ɨ re onggɨtyam bibɨr awonj, ma yɨpa kɨma bobo rɨga na wuwenonj Polɨm pɨlwa rɨkɨnd re ton yɨbnonj tina yɨt utkundam. Seg ket ton God ma pumb tungg gatab yɨt pɨtapɨta amnenainonj towa nony aukam sɨtawarjog ke ngɨrpu re ket sɨ yimokonj. Ɨ ton ket Yesum gatab pɨtapɨta amninonj Mosemna gog yɨt ke dɨde bageyam waina peba ke, ɨ ɨngkenaemb ket danda kɨma ten ugoinonj Yesund gar ke utkunda ke okatam.