Search form

Ɨtaikena Peba 28:25

25Ɨ ton towalenggyam towalenggyam Polɨmna yɨtkak gatab b'awaenena wuwenonj. Sɨ re ton momta wetaweta aukam aukɨto, Pol ket kikitum yɨtkak apulisinonj da, “Yɨnayɨna Wɨngawɨngat bageyam Isayamna tugɨm ke kea b'obogɨl apulisinonj mera b'uwar wa pɨlwa.