Search form

Ɨtaikena Peba 28:26

26Sɨ Ton Isayand odede yomnonj da,

‘Man meket onggɨt Israel rɨga wa pɨlwa, ɨ ten yɨt tamninyɨt da,

“Wɨn yɨpya ke tutkundenindam, ajɨ makwa opima nony taukindam.

Ɨ dɨde yɨr ke yɨr ongong teyenindam, ajɨ makwa opima wumɨr taukindam.”