Search form

Ɨtaikena Peba 28:27

27Mop nokɨp onggɨtyam rɨgaina gar re rogɨlkak im aukanj,

ɨ towaina yɨpya re dum im,

ɨ dɨde towaina yɨr re ɨdoki im.

Nokɨm da ke ton yɨr ongong reyeninem towaina yɨrkɨp ke,

ɨ ke ton rutkundeninem towaina yɨpya ke,

ɨ dɨde ke ton nony raukinem dɨde gar rengenjinem Kor pɨlwa.

Sɨ onggɨt paemb ke Kon ten b'ogɨl ramnɨkinɨn.’