Search form

Ɨtaikena Peba 28:28

28Sɨ wɨda re odede yɨpa wɨp nya kaim God ma yɨt b'ɨsaindam. Sɨ onggɨt paemb kon wen wumɨr tamninyɨn da yu God yɨtmɨkis onggɨtyam Tina yɨrkokar yɨtkak Tina obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa, ɨ ton ket tutkundenanj.”