Search form

Ɨtaikena Peba 28:3

3Ɨ onggɨt wɨnɨnd Pol ket wulbil yomnɨkonj, dɨde ket yoramitonj ɨtani wul kumbɨnd. Onggɨt wɨnɨnd yɨpa negɨrjog guda kɨma gɨrem wul gungarɨt yopendonj onggɨt wulbil ke, dɨde ɨtemb gɨrem Polɨmna yɨmɨnd b'eoromkonj dɨde yongkɨndonj.