Search form

Ɨtaikena Peba 28:7

7Ademb de yɨpa onggɨtyam ailan mopyam rɨga yɨbnonj nyɨ da Popliyo. Ɨ ti gou kɨpol re wetaweta na yɨbnainonj, dɨde ma yɨpa kɨma na tina gou kɨpol wekenonj demb de rɨkɨnd re sɨn wekenond. Ɨ ton ket sɨn nɨngaukinonj tina met wa, ɨ ton b'obogɨl sam kɨma yɨr nɨpkinonj nowa bibɨr kɨma.