Search form

Ɨtaikena Peba 28:8

8Onggɨt wɨnɨnd Popliyomna b'u re juwar dɨde liya kɨnj kopa ma pena pasɨnd yɨbnonj. Ɨ re Pol ti gatab wumɨr awonj, ton b'ɨgaronj wɨngɨr wa rɨkɨnd re ton yɨbnonj. Ɨ re ket ton yɨr opmitonj dɨde ti kumbɨnd yɨm aramisinonj, ton ket b'ogɨl awonj.