Search form

Ɨtaikena Peba 3:1

Petro Gomgom Rɨga Yɨsakendonj

1Ɨ yɨpa bibɨrɨnd re yɨr opmita wɨn awonj tri (3) kɨlokɨnd sɨmana gatabɨnd, Petro ake Yoan ekonda yɨnamet wa yɨr opmitam.