Search form

Ɨtaikena Peba 3:10

10ton kea tin yongwato da ɨntaemb jɨ rɨga yete re wulkɨp b'ɨjenenam omiti yɨbneneny yɨnamet Otomanti Mora dundand. Ɨ ton ket ma sobijog na kɨd kesa dɨde wɨnga kesa aento onggɨt gatab rɨna re ti pɨlɨnd aukonj.