Search form

Ɨtaikena Peba 3:11

Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt Yɨnametɨnd

11Re ɨsakendi rɨgat Petro ake Yoan amorkonj yɨpa dɨr kesa metɨnd ogenaya da “Solomonɨmna Met”, ɨ komkesa rɨga wɨnga kesa na aena wuwenonj dɨde yɨpand b'ɨkento towa pɨlwa.