Search form

Ɨtaikena Peba 3:13

13Sɨ Abraamɨmna God ɨ Isakɨmna God ɨ Yakobɨmna God, mera b'uwar waina God, Tonɨt Tina wɨko rɨga Yesund yutnyitonj dɨde b'ogɨl ɨnyomarena yokawonj. Wɨnpiyamb ɨtemb Rɨga Yesund yokawonda ɨ yoramitonda Pilatom pɨlwa ongandam. Ɨ re ton b'ɨsagɨka yomnɨkonj Tin opendam, ajɨ wɨn yoenonda Tin opendam.