Search form

Ɨtaikena Peba 3:16

16Sɨn onggɨtyam Yesumna danda nyɨ na gar ke yokatonda. Ɨ re kon onggɨt tina danda nyɨwɨnd tin yingaen, sɨ onggɨtyam tina danda nyɨwɨt tin dandam yomɨny. Dɨde ket Yesum pɨlɨnd gar ke utkundat tin odede kupkakupka b'ogɨl yomɨny komkesa wa wɨpɨnd. Sɨ wɨn kemb ɨtemb tin yɨr yongya dɨde wumɨr yokasya.