Search form

Ɨtaikena Peba 3:17

17Kor nany dɨde yɨngganwar! Yu kon wumɨr yokasɨn da wɨn maka b'obogɨl wumɨr aukɨtondam yete Yesu. Sɨ onggɨt penaemb jɨ odede Ti pɨlɨnd yomnɨkonda, ɨ waina wɨp iyoi rɨgap toda kwa kea odede mɨle amnɨkenento wɨn re dɨde.