Search form

Ɨtaikena Peba 3:18

18Ajɨ God kea tulatula komkesa Tina bageyam wumɨr amneninonj pɨtapɨta omnenam da Tina Keriso ɨta b'ɨdgotnena okateny dem. Sɨ ɨtemb re kemb Yesum pɨlɨnd rɨrɨrkɨp awonj waina omnɨki mɨle ke.