Search form

Ɨtaikena Peba 3:19

19Sɨ onggɨt paemb wɨn gar b'engenjinam negɨr mɨle ke de Godɨm pɨlwa dɨde Ti pɨlwa ɨtenjinam! Nokɨm da ɨdenat God waina negɨr mɨle teomneniny.