Search form

Ɨtaikena Peba 3:2

2Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa gomgom rɨga yɨbnonj yet re ti mogɨm kom bora ke ɨja na ukendonj. Ɨ ita bibɨrɨnd rɨgap tin yiyeneno yɨpa yɨnamet kara mora wa nyɨ da “Otomanti Mora” ɨ yomiteneno mora dunda wa wulkɨp b'ɨjenenam rɨga wa pɨlke yepiya re b'ɨgarkenento yɨnamet aba wa.