Search form

Ɨtaikena Peba 3:20

20Ɨ ɨdenatemb b'ogɨl ngɨmbla wɨn tuweny wa pɨlwa dɨmdɨm Yonggyamɨm pɨlke, ɨ ket God ɨta wa b'usaya tetmɨkitau Keriso Yesund yena re Tin tula yobagendonj wanɨm b'ogɨlɨm.