Search form

Ɨtaikena Peba 3:22

22Ɨ Mose odede yindonj da, ‘Wa Yonggyam God ɨta wa wɨngɨrɨnd onyis dem yɨpa bageyam wainajog b'ɨga wa pɨlke odede kon re dɨde. Sɨ wɨn b'ogla tin utkundenya dem nanggamog yɨtkak im ra Ton wanɨm tapureniny dem!