Search form

Ɨtaikena Peba 3:24

24“Ɨ kwa daka komkesa bageyam, Samuwel dɨde yepiya re ti kak ke tuwonj, kea toda opurena dɨde pɨtapɨta omnena teito onggɨtyam komkesa wɨn gatab.