Search form

Ɨtaikena Peba 3:25

25Ɨ wɨn re onggɨtyam bageyam waina yɨt owabɨndena rɨga im, nokɨp wɨn re towaina b'ɨga im. Ɨ God Abraamɨm yokawonj outɨnti tɨrɨr omnijog yɨtkak, ɨ ket yomnonj da, ‘Ɨ moina kus ke b'ɨgam pɨlkae Kon komkesa gowukoi b'engabenga yɨtam rɨga b'ogɨl tamninyɨn dem.’ Ɨ dɨde Ton kea ket onggɨtyam outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt wa b'uwar wa agoneneninonj. Sɨ wɨn re onggɨtyam outɨnti tɨrɨr omnijog mal yɨtkakɨmna owabɨnta rɨga im.