Search form

Ɨtaikena Peba 3:26

26Sɨ re God Tina wɨko rɨga Yesund yonyitonj, Ton ket naska nata yɨtmɨkitonj Ju rɨga wa pɨlwa wen b'ogɨl omnam, nokɨm da ɨdenat wɨn yɨpayɨpa rɨgap terarkindam waina negɨrjog mɨle dɨde ket gar b'etngenjindam de Ti pɨlwa.”