Search form

Ɨtaikena Peba 3:3

3Re Petro ake Yoan sisɨl opendonda onggɨt mora dunda wa b'ɨgaram yɨnamet aba wa, onggɨt rɨgat ten yɨr angonj dɨde wulkɨp ejenenonj.