Search form

Ɨtaikena Peba 3:5

5Sɨ ton gomgom rɨgat ket nonyɨk b'amdenonj da, “Ɨta ngai ama rɨka towa pɨlke nɨnda wulkɨp takasinyɨn,” ɨ ket yɨr awonj towa pɨlwa.