Search form

Ɨtaikena Peba 3:6

6Ɨ ket Petro yomnonj da, “Kor awɨr im gold o silba, ajɨ kon ɨna nena e motkaen onggɨtyam gasa nanggamog e re kor nɨbnau. Najaret tunggam Yesu Kerisomna danda nyɨ kɨma utnyite, ɨ menon yokate!”