Search form

Ɨtaikena Peba 4:1

Ju Rɨga waina Membap Petro ake Yoan Towa pɨlɨnd B'ɨsagɨka Yomnɨko

1Ɨ re Petro ake Yoan rɨga yɨt amneninonda, yɨna sɨ rɨga ɨ yɨnamet yɨr ɨpka geja rɨga waina mopyam ɨ dɨde Sadukai

rɨga tuwonj towa pɨlwa.