Search form

Ɨtaikena Peba 4:10

10Wɨn komkesa dɨde komkesa Israel rɨga! Wɨn b'ogla wumɨr taindam! Onggɨt gomgom rɨgat b'ogɨl yokasɨm dɨde ton onyiti yɨbɨm wa wɨpɨnd kupka danda kɨma. Onggɨtyam mɨle aukonj re Najaret tunggam Yesu Kerisomna nyɨ kena. Wɨnpiya onggɨt Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨkonda, ajɨ Godɨt Tin yutnyitonj uj ke.