Search form

Ɨtaikena Peba 4:11

11Sɨ ɨja emb jɨ yɨna pebat Ti gatab yindeny da,

‘Yɨpa Motɨr wɨn met oranga rɨgap b'ɨsayonda met orangam,

ajɨ God ket yɨmta ke met wugɨnd yoramitonj onggɨt met emorkam.

Sɨ ton ket ɨmɨnjog ɨsnawa kɨma Motɨr na awonj onggɨt met oranga wɨngɨrɨnd.’

Sɨ Yesu re onggɨtyam Motɨr e.