Search form

Ɨtaikena Peba 4:12

12Sɨ yɨpaina nena Yesumna nyɨ kae rɨgap rɨrɨr e yɨrkokar okatenyi. Ajɨ rɨgat makwa rɨrɨr e yɨrkokar okas b'enga rɨgam pɨlke, mop nokɨp God makwa yɨpa b'enga rɨgamna nyɨ yoramitonj rɨga wa wɨngɨrɨnd meranɨm yɨrkokar okatam onggɨt gowukoyɨnd.”