Search form

Ɨtaikena Peba 4:16

16Ɨ ket b'arkena wuwenonj da, “Nangga e men omnɨku onggɨt rɨga wa pɨlɨnd? Ton re kea ukoijog kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkma dɨde komkesa rɨga yepim re wekeny Yerusalem taunɨnd kea wumɨr yokatenyi onggɨt gatab. Sɨ meda kwa ma rɨrɨr im b'aitiyenindam.