Search form

Ɨtaikena Peba 4:17

17Sɨ men b'ogla ten danda kɨma mogam tamnyu da, ‘Goro kwa ngai yɨpa rɨgam pɨlwa onggɨt nyɨwɨnd tapurenina!’ Ke onggɨtyam yɨtkak warabag auka yeken rɨga wa wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde kwa ke nɨnda rɨga wumɨr raukine.”