Search form

Ɨtaikena Peba 4:19

19Ajɨ Petro ake Yoan daka ten mɨra amninonda da, “Wɨn walenggyam b'ɨsagɨkinam Godɨm wɨpɨnd! Ra sɨn waina yɨt b'obogɨl yɨmta undokya, ajɨ ra Godɨmna yɨt maka b'obogɨl yɨmta undokya, sɨ rɨngma, ɨtemb re dɨmdɨm mɨle e?