Search form

Ɨtaikena Peba 4:2

2Ɨ re ton tuwonj towa pɨlwa, Petro ake Yoan rɨga auyaeninonda Yesum gatab dɨde pɨtapɨta amneninonda da, “Yesu ke uj ke utnyitonj. Sɨ yet ra man Tin gar ke okasɨt mada ɨta tutnyisɨt dem uj ke.” Sɨ ton kea onggɨtyam towaina yɨt utkundo. Ɨ ton ket ma sobijog na gar negɨr aukɨto.